تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - در آزمون وکالت منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است یعنی چه؟

آیین دادرسی کیفری

در آزمون وکالت منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است یعنی چه؟

(داوطلبان آزمون وکالت حتما" بخوانند )

سوالات آزمون وکالت چگونه صرفا از متن قوانین و آرای وحدت رویه طراحی میشود ؟

بسیاری از دوستان با دیدن این جمله که(منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است ) که هر سال از زبان مسئولان کانون  قبل از آزمون میشنویم و امسال تحت بخش نامه ای نیز به آن تاکید شده است این امر در ذهنشان متبادر میشود که صرفا" با حفظ قوانین میتوان در آزمون نتیجه گرفت که در واقع اینچنین نیست برای اینکه دقیقا" مفهوم این جمله را در یابیم و بدانیم منظور از آن چیست و در نتیجه در آزمون غافلگیر نشویمبا مثالی قضییه را واکاوی میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم : فرض کنید داوطلبی برای اینکه در مورد اهلیت در معاملات مسلط شود سه ماده مربوط به آنرا حفظ کند:

v      ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

و در آزمون با این سوال مواجه شود:

ç      معاملات صغیر ممیز :

1.      مطلقا" باطل است

2.      در عقود مغابنه ای باطل است

3.      مطلقا" باطل نیست

4.      در عقود مسامحه ای باطل است

مسلم و مبرهن است که به فرض حفظ همین سه ماده با وجه به اطلاق ماده 212 داوطلب گزینه 1 را انتخاب خواهد کرد . حال به مواد زیر توجه کنید :

v      ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ï      ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌مباحات‌.

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

حتما" شما هم متوجه شده اید ماده 1212 در واقع تکمیل کننده ماده 211 است و متوجه میشویم که گزینه صحیح گزینه 2 می باشد حال با توجه به این امر کل بحث اهلیت رابا مواد مرتبط تلفیق میکنیم و نتایج حاصل از آن همان اطلاعاتی است که در آزمون ما را به پاسخ صحیح می رساند نه صرف خواندن و حفظ سه ماده مربوط به اهلیت در مبحث عقود و تعهدات : 

 

×       ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ï      ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:

1 ـ صغار؛

2 ـ اشخاص غیررشید؛

3 ـ مجانین‌.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ï      ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌مباحات‌.

ï      ماده 1210 تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال‌تمام قمری است‌

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ï      ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌.

ï      ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون‌نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو بااجازة ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه‌می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقة او مسلّم باشد.

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

ï      ماده 1208 ـ غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ï      ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست‌مگر با اجازه ولی یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشدیا بعد از انجام عمل‌.معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم‌نافذ است‌.

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

ï      ماده 1210 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان‌جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

 

v      نتیجه حاصل از تطبیق مواد مرتبط در مورد اهلیت :

×       معاملات صغیر :

ç     ممیز

ï      در تملکات بلاعوض : صحیح است(اخیر ماده 1212)

ï      در سایر معاملات : باطل است (صدر ماده 1212و ماده212)

ç     غیر ممیز

ï      در هر حال باطل است(صدر ماده 1212و ماده 212)

×       معاملات مجنون

ç     ادواری:

ï      در حالت جنون : باطل است(صدر ماده 1213و ماده 212)

ï      در حالت افاقه : صحیح است(اخیر ماده 1213)

ç     دایمی :

ï      در هرحال باطل است(صدر ماده 1213و ماده 212)

×       معاملات سفیه

ï      در تملکات بلاعوض : صحیح است  (اخیر ماده 1214)

ï      در سایر عقود :باطل است (صدر ماده 1214و ماده 212)

&          این نوع مطالعه، مطالعه تلفیقی نام دارد تاثیرات موادی که مستقیما" با هم ارتباط دارند برهم دیگر و نتایج حاصل از آن در این نوع مطالعه مورد توجه است .

&          حال به ماده زیر دقت کنید :

ç      ماده 1208 ـ غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ç      حال به این دقت کنید که از مفهوم  این ماده چنین برمیاید که رشید بودن در اهلیت و عدم اهلیت فقط به امور مالی ارتباط دارد حال تکلیف عقودی مثل نکاح که غیر مالی هستند چیست ؟ بدون شک این عقود از طرف رشید صحیح است پس

ï     عقد نکاح توسط سفیه : صحیح است

×   به این نوع مطالعه، مطالعه مفهومی می گویند که در آن مفهوم موافق و مخالف و منشعب شده از مواد قانونی  مورد توجه است

&          اما ممکن است موضوع سوال بدون اینکه از متن قوانین خارج شود پیچیده تر هم بشود و آن زمانی است که مواد ارتباط غیر مستقیم باهم داشته باشند در این گونه سوالات باید دست به دامان استنباط شد و لازمه تبحر در استباط مطالعه استنباطی است برای مثال به ماده زیر دقت کنید:

×       ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجاآورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.

×       حال این ماده را با اینکه قبلا" طبق ماده 1214 گفتیم سفیه در تملکات بلاعوض اهلیت دارد تلفیق کنید  نتیجه زیر حاصل میشود :

ç      سفیه در دادن و گرفتن وکالت در امور غیر مالی اهلیت دارد

×       پس درمورد اهلیت سفیه در معاملات کاملترین توضیح اینست

ï      تملکات بلاعوض مالی سفیه : صحیح است  (اخیر ماده 1214)

ï      سایرعقود مالی سفیه :باطل است (صدر ماده 1214و ماده 212)

ï      وکالت (دادن و گرفتن )سفیه در امور غیر مالی: صحیح است (مستنبط ازاخیر ماده 1214و ماده 662)

ï      عقد نکاح و طلاق توسط سفیه : صحیح است (مفهوم مخالف ماده 1208 )

 

حال اگر سوالی با تطبیق چندین ماده یا مستبط از چند ماده یا مفهوم  چندین ماده آنچنانکه در مثالها ذکر شد آیا میتوان گفت این سوالات  از متن قانون نبوده است ؟

داوطلبان نباید گول جملات را بخورند و دچار این اشتباه بزرگ شوند که از متن مواد و آرا نمی توان سوال استباطی و مفهومی و پیچیده طراحی کرد  مطالعه عمیق مواد مرتبط  و مفهومی و استنباطی تنها راه موفقیت در آزمون است .

پاسخ به یک سوال در خصوص مطلب :

اینهایی که شما گفتید درست اما نگفتید این مواد مرتبط (مستقیم و غیر مستقیم را از کجا پیدا کنیم ؟ درد را گفتید سپاسگذارتان خواهم بود درمان را نیز بگویید.

 داوطلبان معمولا" فرصت و توانمندی این نوع مطالعه را ندارند از اجتماع سه روش تلفیقی و مفهومی و استنباطی روشی به عنوان سبک نظم تطبیقی ایجاد میشود که بدون اغراق نوترین و بهترین سبک مطالعه حقوق است مبتکر این روش استاد علی فلاح هستند   ایشان با همین سبک حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی و مدنی  را در قالب کمک حافظه حقوق تجارت و کمک حافظه آیین دادرسی و کمک حافظه حقوق مدنی بررسی نموده اند. و روش تدریس پیشرفته نظم تطبیقی  را هم در کلاسهایشان دارند و مطلب حاضر به تاثی ار رهنمودهای استاد علی فلاح  طی ساعت ها گفتگو یی که در مورد این سبک  با ایشان داشته ام نگاشته شده است . خوشبختانه کلاسهای استاد عهلی فلاح  در اکثر شهرهای ایران از جمله تبریز . اصفهان . اهواز . مشهدو....... به همت موسسه دور اندیشان برقرار است . و کلاسهای این موسسه با وجود ارائه مدرنترین روشهای آموزشی کمترین شهریه را (هر درس حدود هفتاد هزار تومان  یک سوم سایر موسسات ) دریافت می دارد دوستانی که دسترسی به این کلاسها دارند می توانند نه تنها صرفا" برای آزمون بلکه با نگاهی فرا آزمونی در این کلاسها از آموزش حقوق به این سبک نوین استفاده کنند و به تعبیر بهتر از یادگیری حقوق لذت ببرند .

نظرات() 
Cialis pills
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:37 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis pills price each how does cialis work cialis usa cost only now cialis for sale in us canadian cialis cialis rezeptfrei cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg buy name brand cialis on line cialis super acti
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:07 ب.ظ

With thanks, Good information.
buy cheap viagra online next day delivery can you buy viagra at cvs viagra nz buy order online viagra viagra for cheap prices viagr viagra buy viagra pharmacy viagra where can u buy viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy usa
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:39 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis daily reviews precios cialis peru cialis for sale in europa cialis e hiv look here cialis order on line callus safe site to buy cialis online cialis generika cialis 5mg billiger wow cialis tadalafil 100mg
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 11:38 ق.ظ

Regards, Wonderful information.
cialis e hiv tarif cialis france purchase once a day cialis tadalafil 10 mg viagra vs cialis vs levitra cialis vs viagra cialis for sale south africa what is cialis cialis soft tabs for sale callus
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:32 ب.ظ
I have read so many content regarding the blogger
lovers except this piece of writing is genuinely a nice post, keep it up.
thaliathurmon.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:52 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of clever work and
coverage! Keep up the wonderful works guys I've added you guys to my own blogroll.
http://ammieharrier.wordpress.com/category/heel-pain
شنبه 14 مرداد 1396 03:53 ب.ظ
Hello colleagues, its great post about cultureand fully explained, keep it up
all the time.
judecarter.blog.fc2.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:55 ب.ظ
I constantly emailed this weblog post page to
all my friends, for the reason that if like to read it after that my
contacts will too.
Dannielle
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:12 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems
with the images on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or
if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
http://www.purevolume.com/listeners/fancyflat960
جمعه 6 مرداد 1396 08:18 ب.ظ
Great website you have here but I was curious about if you knew of any
forums that cover the same topics talked about here?

I'd really love to be a part of online community where I can get opinions from
other experienced people that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Thanks!
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 08:30 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا
نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و شما
خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی
شکاف. که شما که می توانید انجام
من می قطعا بود در گم.
Samara
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:21 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your article.
I like to write a little comment to support you.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:27 ق.ظ
What i do not realize is in truth how you're no longer really a lot more smartly-appreciated than you may be now.
You are very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this matter, made me personally imagine it from a lot of various angles.
Its like women and men are not fascinated except it is something to do with Lady gaga!
Your individual stuffs great. Always take care of it up!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:00 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I'm attempting
to find things to improve my website!I suppose its ok
to use some of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :