تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - در آزمون وکالت منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است یعنی چه؟

آیین دادرسی کیفری

در آزمون وکالت منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است یعنی چه؟

(داوطلبان آزمون وکالت حتما" بخوانند )

سوالات آزمون وکالت چگونه صرفا از متن قوانین و آرای وحدت رویه طراحی میشود ؟

بسیاری از دوستان با دیدن این جمله که(منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است ) که هر سال از زبان مسئولان کانون  قبل از آزمون میشنویم و امسال تحت بخش نامه ای نیز به آن تاکید شده است این امر در ذهنشان متبادر میشود که صرفا" با حفظ قوانین میتوان در آزمون نتیجه گرفت که در واقع اینچنین نیست برای اینکه دقیقا" مفهوم این جمله را در یابیم و بدانیم منظور از آن چیست و در نتیجه در آزمون غافلگیر نشویمبا مثالی قضییه را واکاوی میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم : فرض کنید داوطلبی برای اینکه در مورد اهلیت در معاملات مسلط شود سه ماده مربوط به آنرا حفظ کند:

v      ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

و در آزمون با این سوال مواجه شود:

ç      معاملات صغیر ممیز :

1.      مطلقا" باطل است

2.      در عقود مغابنه ای باطل است

3.      مطلقا" باطل نیست

4.      در عقود مسامحه ای باطل است

مسلم و مبرهن است که به فرض حفظ همین سه ماده با وجه به اطلاق ماده 212 داوطلب گزینه 1 را انتخاب خواهد کرد . حال به مواد زیر توجه کنید :

v      ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ï      ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌مباحات‌.

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

حتما" شما هم متوجه شده اید ماده 1212 در واقع تکمیل کننده ماده 211 است و متوجه میشویم که گزینه صحیح گزینه 2 می باشد حال با توجه به این امر کل بحث اهلیت رابا مواد مرتبط تلفیق میکنیم و نتایج حاصل از آن همان اطلاعاتی است که در آزمون ما را به پاسخ صحیح می رساند نه صرف خواندن و حفظ سه ماده مربوط به اهلیت در مبحث عقود و تعهدات : 

 

×       ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ï      ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:

1 ـ صغار؛

2 ـ اشخاص غیررشید؛

3 ـ مجانین‌.

×       ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید

ç      بالغ باشند. (صغیر نباشند )

ï      ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌مباحات‌.

ï      ماده 1210 تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال‌تمام قمری است‌

ç      عاقل باشند (مجنون نباشند )

ï      ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌.

ï      ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون‌نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو بااجازة ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه‌می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقة او مسلّم باشد.

ç      رشید باشند (سفیه نباشند )

ï      ماده 1208 ـ غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ï      ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست‌مگر با اجازه ولی یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشدیا بعد از انجام عمل‌.معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم‌نافذ است‌.

çماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

ï      ماده 1210 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان‌جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

 

v      نتیجه حاصل از تطبیق مواد مرتبط در مورد اهلیت :

×       معاملات صغیر :

ç     ممیز

ï      در تملکات بلاعوض : صحیح است(اخیر ماده 1212)

ï      در سایر معاملات : باطل است (صدر ماده 1212و ماده212)

ç     غیر ممیز

ï      در هر حال باطل است(صدر ماده 1212و ماده 212)

×       معاملات مجنون

ç     ادواری:

ï      در حالت جنون : باطل است(صدر ماده 1213و ماده 212)

ï      در حالت افاقه : صحیح است(اخیر ماده 1213)

ç     دایمی :

ï      در هرحال باطل است(صدر ماده 1213و ماده 212)

×       معاملات سفیه

ï      در تملکات بلاعوض : صحیح است  (اخیر ماده 1214)

ï      در سایر عقود :باطل است (صدر ماده 1214و ماده 212)

&          این نوع مطالعه، مطالعه تلفیقی نام دارد تاثیرات موادی که مستقیما" با هم ارتباط دارند برهم دیگر و نتایج حاصل از آن در این نوع مطالعه مورد توجه است .

&          حال به ماده زیر دقت کنید :

ç      ماده 1208 ـ غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ç      حال به این دقت کنید که از مفهوم  این ماده چنین برمیاید که رشید بودن در اهلیت و عدم اهلیت فقط به امور مالی ارتباط دارد حال تکلیف عقودی مثل نکاح که غیر مالی هستند چیست ؟ بدون شک این عقود از طرف رشید صحیح است پس

ï     عقد نکاح توسط سفیه : صحیح است

×   به این نوع مطالعه، مطالعه مفهومی می گویند که در آن مفهوم موافق و مخالف و منشعب شده از مواد قانونی  مورد توجه است

&          اما ممکن است موضوع سوال بدون اینکه از متن قوانین خارج شود پیچیده تر هم بشود و آن زمانی است که مواد ارتباط غیر مستقیم باهم داشته باشند در این گونه سوالات باید دست به دامان استنباط شد و لازمه تبحر در استباط مطالعه استنباطی است برای مثال به ماده زیر دقت کنید:

×       ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجاآورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.

×       حال این ماده را با اینکه قبلا" طبق ماده 1214 گفتیم سفیه در تملکات بلاعوض اهلیت دارد تلفیق کنید  نتیجه زیر حاصل میشود :

ç      سفیه در دادن و گرفتن وکالت در امور غیر مالی اهلیت دارد

×       پس درمورد اهلیت سفیه در معاملات کاملترین توضیح اینست

ï      تملکات بلاعوض مالی سفیه : صحیح است  (اخیر ماده 1214)

ï      سایرعقود مالی سفیه :باطل است (صدر ماده 1214و ماده 212)

ï      وکالت (دادن و گرفتن )سفیه در امور غیر مالی: صحیح است (مستنبط ازاخیر ماده 1214و ماده 662)

ï      عقد نکاح و طلاق توسط سفیه : صحیح است (مفهوم مخالف ماده 1208 )

 

حال اگر سوالی با تطبیق چندین ماده یا مستبط از چند ماده یا مفهوم  چندین ماده آنچنانکه در مثالها ذکر شد آیا میتوان گفت این سوالات  از متن قانون نبوده است ؟

داوطلبان نباید گول جملات را بخورند و دچار این اشتباه بزرگ شوند که از متن مواد و آرا نمی توان سوال استباطی و مفهومی و پیچیده طراحی کرد  مطالعه عمیق مواد مرتبط  و مفهومی و استنباطی تنها راه موفقیت در آزمون است .

پاسخ به یک سوال در خصوص مطلب :

اینهایی که شما گفتید درست اما نگفتید این مواد مرتبط (مستقیم و غیر مستقیم را از کجا پیدا کنیم ؟ درد را گفتید سپاسگذارتان خواهم بود درمان را نیز بگویید.

 داوطلبان معمولا" فرصت و توانمندی این نوع مطالعه را ندارند از اجتماع سه روش تلفیقی و مفهومی و استنباطی روشی به عنوان سبک نظم تطبیقی ایجاد میشود که بدون اغراق نوترین و بهترین سبک مطالعه حقوق است مبتکر این روش استاد علی فلاح هستند   ایشان با همین سبک حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی و مدنی  را در قالب کمک حافظه حقوق تجارت و کمک حافظه آیین دادرسی و کمک حافظه حقوق مدنی بررسی نموده اند. و روش تدریس پیشرفته نظم تطبیقی  را هم در کلاسهایشان دارند و مطلب حاضر به تاثی ار رهنمودهای استاد علی فلاح  طی ساعت ها گفتگو یی که در مورد این سبک  با ایشان داشته ام نگاشته شده است . خوشبختانه کلاسهای استاد عهلی فلاح  در اکثر شهرهای ایران از جمله تبریز . اصفهان . اهواز . مشهدو....... به همت موسسه دور اندیشان برقرار است . و کلاسهای این موسسه با وجود ارائه مدرنترین روشهای آموزشی کمترین شهریه را (هر درس حدود هفتاد هزار تومان  یک سوم سایر موسسات ) دریافت می دارد دوستانی که دسترسی به این کلاسها دارند می توانند نه تنها صرفا" برای آزمون بلکه با نگاهی فرا آزمونی در این کلاسها از آموزش حقوق به این سبک نوین استفاده کنند و به تعبیر بهتر از یادگیری حقوق لذت ببرند .

نظرات() 
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 08:48 ق.ظ

Wow tons of beneficial tips.
cialis generico milano cialis 50 mg soft tab prix de cialis tadalafil 10 mg only here cialis pills price cialis best buy brand cialis cheap cialis kamagra levitra get cheap cialis acquisto online cialis
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Truly lots of beneficial facts.
cialis flussig prices for cialis 50mg dosagem ideal cialis cialis 10 doctissimo we recommend cialis info where to buy cialis in ontario cialis for sale deutschland cialis online buying cialis on internet price cialis wal mart pharmacy
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:35 ب.ظ

You said it perfectly..
female cialis no prescription cialis online holland buy name brand cialis on line cialis lilly tadalafi cialis generika achat cialis en suisse cialis coupons order generic cialis online cialis efficacit cialis tablets
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:39 ق.ظ

You actually reported this superbly!
no prescription cialis cheap cialis savings card cialis online are there generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis online nederland generic for cialis tadalafil 5mg american pharmacy cialis cialis daily dose generic
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:30 ب.ظ

You definitely made your point.
tadalafil 10 mg cialis reviews cialis online cialis 5 mg cialis dose 30mg cialis online only now cialis for sale in us look here cialis order on line generic cialis levitra cialis herbs
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Position certainly utilized!.
we recommend cialis info cialis purchasing cialis sicuro in linea viagra or cialis how much does a cialis cost how much does a cialis cost cialis online nederland cialis et insomni we use it cialis online store cialis flussig
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:11 ب.ظ

Great info. With thanks.
link for you cialis price cialis coupons printable buy online cialis 5mg buy generic cialis cialis online nederland rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online nz cialis cipla best buy rx cialis para comprar generic cialis 20mg uk
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis sale online generic for cialis cialis 30 day sample cialis generique cialis in sconto cialis 5mg cialis generika tadalafil 20 mg viagra vs cialis vs levitra only best offers cialis use
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 05:41 ب.ظ

Thanks. I enjoy it!
preis cialis 20mg schweiz safe dosage for cialis cialis for sale in europa click now buy cialis brand cialis qualitat tadalafil 5mg tadalafil 20 mg cialis dosage cialis online cialis online holland
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it!
cialis uk cialis alternative cipla cialis online cialis for daily use cialis 200 dollar savings card brand cialis nl cialis wir preise cialis generico online cialis free trial cialis side effects dangers
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 06:08 ب.ظ

Wow lots of useful tips.
non 5 mg cialis generici prices on cialis 10 mg cialis 20mg cialis therapie what is cialis cialis coupons cialis generico in farmacia cialis daily new zealand the best choice cialis woman only here cialis pills
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy cialis name brand cheap safe dosage for cialis cialis flussig cialis 05 cialis alternative cialis daily dose generic acquisto online cialis cialis et insomni
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Cheers. I like this.
cialis for sale south africa buy cialis online nz cialis name brand cheap cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects dangers cialis 100mg suppliers cialis price thailand price cialis best cialis canada viagra cialis levitra
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis per paypa cialis without a doctor's prescription look here cialis order on line import cialis tadalafil buy name brand cialis on line overnight cialis tadalafil cialis cipla best buy interactions for cialis buy cialis online legal
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Whoa all kinds of beneficial info!
cialis kaufen wo tadalafil 20 mg cialis pills boards tadalafil 20 mg cialis generico lilly are there generic cialis cialis en 24 hora cialis 20 mg cost cialis prices only best offers cialis use
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:57 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
legalidad de comprar cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis dose 30mg buying cialis in colombia buy cialis sample pack only here cialis pills generic cialis 20mg tablets buy cialis online nz buy cialis cialis 5 mg buy
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Thank you. Fantastic stuff!
price cialis best buying cialis overnight cialis kamagra levitra cialis 5mg billiger 40 mg cialis what if i take cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts generic cialis 20mg uk where cheapest cialis cialis kamagra levitra
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:22 ق.ظ

Thank you! I value this.
tadalafil 20 mg cialis 05 generic cialis pill online cialis without a doctor's prescription how does cialis work cialis dosage recommendations brand cialis generic cialis en mexico precio acheter du cialis a geneve only best offers 100mg cialis
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 11:47 ب.ظ

You explained this superbly!
cialis tadalafil cialis 5mg online prescriptions cialis cialis 20 mg cut in half get cheap cialis ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg if a woman takes a mans cialis canada discount drugs cialis where do you buy cialis
buy generic cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 11:45 ب.ظ

You actually suggested it terrifically!
generic cialis levitra cialis sans ordonnance cialis dosage recommendations precios cialis peru cialis daily cialis 30 day trial coupon generic cialis try it no rx cialis opinioni cialis generico cialis name brand cheap
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:50 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
canadian rx world pharmacy cialis from canada canadian pharmacies shipping to usa order canadian prescriptions online buy viagra online usa canadian pharmacies that ship to us canada online pharmacy trusted pharmacy canada scam canada viagra drugstore online india
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:46 ق.ظ

Good write ups. With thanks!
buying cialis overnight viagra cialis levitra prix cialis once a da cialis pills boards free cialis where cheapest cialis cialis price in bangalore cialis en 24 hora cialis coupons cialis dosage amounts
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:51 ق.ظ

You said it very well.
canadian online pharmacies reviews canada drug pharmacy prescriptions from canada without canada online pharmacies surrey pharmacy canada plus canadian pharmacies without an rx online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals online canadian online pharmacies legal canada pharmaceuticals online
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

You reported it effectively!
buy sildenafil online cheap can you buy viagra over the counter viagra online without prescription viagra uk viagra or sildenafil buy viagra professional buy viagra in malaysia buy cheap viagra generic online buy online viagra uk where can we buy viagra
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis 5 mg effetti collateral cialis alternative canadian drugs generic cialis prezzo di cialis in bulgaria click now cialis from canada legalidad de comprar cialis cialis baratos compran uk cialis canada on line sialis viagra cialis levitra
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:59 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous content.

cialis generika acheter cialis kamagra free generic cialis cialis professional from usa side effects for cialis prices on cialis 10 mg bulk cialis cialis herbs wow cialis tadalafil 100mg the best choice cialis woman
Cialis pills
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:37 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis pills price each how does cialis work cialis usa cost only now cialis for sale in us canadian cialis cialis rezeptfrei cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg buy name brand cialis on line cialis super acti
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:07 ب.ظ

With thanks, Good information.
buy cheap viagra online next day delivery can you buy viagra at cvs viagra nz buy order online viagra viagra for cheap prices viagr viagra buy viagra pharmacy viagra where can u buy viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy usa
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:39 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis daily reviews precios cialis peru cialis for sale in europa cialis e hiv look here cialis order on line callus safe site to buy cialis online cialis generika cialis 5mg billiger wow cialis tadalafil 100mg
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 11:38 ق.ظ

Regards, Wonderful information.
cialis e hiv tarif cialis france purchase once a day cialis tadalafil 10 mg viagra vs cialis vs levitra cialis vs viagra cialis for sale south africa what is cialis cialis soft tabs for sale callus
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :