تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - سوالات آزمون وكالت سال ۱۳۸۹و پاسخنامه

آیین دادرسی کیفری

* متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹


باسمه تعالی 
به موجب تصمیم شورای اجرایی اسكودا در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ سوالات آزمون ورودی ۱۳۸۹ كانونهای وكلای دادگستری ایران در سایت اسكودا منتشر می شود.
گزینه صحیح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران ( اسكودا)• حقوق مدنی 

۱- در ملك مشاع، هر یك از مالكان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هیچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) برای تصرف، نیازمند اذن دیگران هستند. 
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالكان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند.

۲- در كدام‌یك از موارد زیر واقف می‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌علیه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌علیهم نماید.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود. ۴ ) واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات. 

۳- شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب كرده است، در این صورت پس از رد خودرو به مالك:
۱ ) خودرو و رادیو متعلق به مالك است. 
۲ ) مالك باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد. 
۴ ) مالك می‌تواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری كند.

۴- معامله نسبت به مال غیر در حضور مالك و سكوت وی، ................ است.
۱ ) باطل 
۲ ) نافذ 
۳ ) غیرنافذ 
۴ ) قابل فسخ. 

۵- شرط تاخیر در انتقال ملكیت به خریدار در عقد بیع عین معین:
۱ ) صحیح است 
۲ ) باطل است، اما عقد بیع صحیح است.
۳ ) چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است. 
۴ ) چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است. 

۶- در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:
۱ ) كلی در معین 
۲ ) عین معین 
۳ ) كلی فی‌الذمه 
۴ ) همه موارد 
۷- اگر مالك عین مستاجره را به دیگری بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل می‌شود. 
۲ ) عقد بیع منفسخ می‌شود.
۳ ) عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است 
۴ ) هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل می‌شود. 

۸- مغازه‌ای در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثنای مدت اجاره، مستاجر مرتكب تعدی و تفریط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنكه حق كسب و پیشه پرداخت كند ۲ ) موجر در صورتی حق فسخ دارد كه قادر به منع مستاجر از تعدی و تفریط نباشد.
۳ ) موجر فقط می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستاجر جلوگیری كند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و می‌تواند با تادیه حق كسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد. 

۹- در سند قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان كه برای یك سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از مستاجر ضمانت تضامنی كرده است كه در صورت تخلف مستاجر، اجاره‌بها را به موجر پرداخت كند. در این مورد كدام گزینه درست است؟
۱ ) بستانكار باید نخست به ضامن رجوع كند.
۲ ) بستانكار باید نخست به مستاجر (بدهكار اصلی) رجوع كند.
۳ ) بستانكار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر یك از آنان مسئول پرداخت نصف اجاره‌بها می‌باشند.
۴) بستانكار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع كند. 

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد كرده است چاهی به عمق یكصد متر در برابر دریافت ده میلیون تومان حفر كند. شخصی در این قرارداد ضامن جاعل می‌شود كه در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت كند. در این مورد، تعهد ضامن از كدام‌یك از موارد زیر است؟
۱ ) دین ثابت و مستقر است. 
۲ ) دین ثابت و متزلزل است.
۳ ) دینی است كه فقط سبب آن ایجاد شده است. 
۴ ) دینی است كه نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است. 

۱۱- در صورت تلف عین مرهونه:
۱ ) اگر عین مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگری تلف شود، تلف‌كننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود. 
۳ ) اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل می‌شود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار می‌گیرد.
۴ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل می‌شود، ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار می‌گیرد. 

۱۲- در صورتی كه وكالتی كه موكل به وكیل می‌دهد مطلق باشد:
۱ ) اختیارات وكیل محدود به اداره اموال موكل است. ۲ ) وكیل می‌تواند هر قراردادی را از سوی موكل منعقد كند.
۳ ) وكیل می‌تواند تنها وكالت در دعاوی را از سوی موكل انجام دهد.
۴ ) وكیل اختیار اداره اموال موكل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موكل دارد. 

۱۳- شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وكالت داده است، اگر با مراجعه وكیل بدهكار بدهی را نپردازد:

۱) وكیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهكار را ندارد. ۲ ) وكیل می‌تواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند.
۳ ) اگر دلایل موكل قوی باشد وكیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهكار دارد.
۴ ) وكیل باید به بدهكار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت می‌تواند به طرفیت بدهكار طرح دعوی كند. 

۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جایز است. 
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است
۴ ) در حكم هبه است و تمامی احكام هبه بر آن جاری می‌شود. 

۱۵- در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالك و امتناع سپرده‌گیر از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپرده‌گیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.
۲ ) سپرده‌گیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.
۳ ) سپرده‌گیر تنها در صورت اتلاف عمدی مال ضامن است.
۴ ) سپرده‌گیر در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد

۱۶- شخصی فوت نموده و ماترك وی معادل یكصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهی، اموال را میان خود تقسیم كرده‌اند:
۱ ) در صورتی تقسیم درست است كه ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.
۲ ) بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست كند.
۳ ) بستانكار در هر حال می‌تواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر متوفی دینی بوده است، تقسیم درست است و بستانكار باید برای دریافت طلب خود به هر یك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند

۱۷- شخصی فوت كرده و یك قطعه زمین ۱۵۰۰ متری به ورثه او كه سه نفر هستند رسیده و یكی از سه وارث صغیر است :
۱ ) تقسیم با حضور سرپرست صغیر در دادگاه انجام می‌شود
۲ ) تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم می‌كند.
۴ ) دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حكم به تقسیم این ملك می‌دهد. 

۱۸- اگر زن از شوهر متوفای خود فرزندانی داشته باشد، به میزان زیر ارث می‌برد :
۱ ) یك هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول.
۲ ) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از بهای اموال غیرمنقول.
۳ ) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.
۴) یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان

۱۹- اگر در عقد نكاح مهرالمسمی ملك غیر باشد:
۱ ) نكاح و مهر باطل است.
۲ ) به زن مهرالمثل تعلق می‌گیرد.
۳ ) زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود
۴ ) مثل آن است كه مهر تعیین نشده باشد و زوجین باید با تراضی مهر را تعیین نمایند. 

۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نكاح دایم:
۱) فقط زن حق فسخ دارد
۲ ) زوجین حق فسخ دارند.
۳ ) فقط شوهر حق فسخ دارد. 
۴ ) هیچ‌یك از زوجین حق فسخ ندارند. 
.................................................................................................

• آیین دادرسی مدنی

۲۱- اگر به موجب قراردادی كه در اصفهان منعقد شده، شخصی یك باب آپارتمان واقع در تهران و یك دستگاه خودرو خریداری نماید و فروشنده مقیم كرج باشد، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو كه به موجب یك دادخواست مطرح شده در صلاحیت چه دادگاهی است؟
۱ ) دادگاه عمومی اصفهان كه محل وقوع عقد است.
۲ ) دادگاه عمومی تهران كه محل وقوع آپارتمان است
۳ ) دادگاه عمومی كرج كه محل اقامت فروشنده (خوانده) است.
۴ ) هر یك از دادگاه‌های عمومی تهران و اصفهان و كرج صالح به رسیدگی هستند.

۲۲- كدام بیان صحیح است؟
۱ ) تنظیم قرارداد با دولت حتی به صورت موردی ممنوع است.
۲ ) وكیل می‌تواند ضمن اشتغال به وكالت، در استخدام دولت نیز باشد.
۳ ) وكیل نمی‌تواند در استخدام دولت باشد ولی می‌تواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد
۴ ) وكیل نمی‌تواند حتی به عنوان مشاور حقوقی از دولت حقوق دریافت كند اما می‌تواند قرارداد وكالت موردی با دولت تنظیم كند.

۲۳- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و مفاد رای از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شده باشد، تاریخ ابلاغ چه زمانی است؟
۱ ) تاریخ انتشار آگهی 
۲ ) یك هفته پس از انتشار آگهی
۳ ) یك ماه پس از انتشار آگهی 
۴ ) تاریخ اطلاع محكوم‌علیه از مفاد رای

۲۴- در مرحله واخواهی، واخوانده:
۱ ) حق جلب شخص ثالث را ندارد.
۲ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم كند.
۳ ) باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.
۴ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد 

۲۵- كدام عبارت صحیح است؟
۱ ) رای رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت لازم‌الاجرا است
۲ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است.
۳ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و به دستور مرجع صادركننده قابل اجرا است
۴ ) رای رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه لازم‌الاجرا است.

۲۶- استرداد سند در جریان دادرسی:
۱ ) مطلقاً مجاز است.
۲ ) در صورتی مجاز است كه سند به نفع طرف مقابل باشد.
۳ ) در صورتی مجاز نیست كه به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نكرده باشد.
۴ ) در صورتی مجاز نیست كه به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او (طرف مقابل) به آن سند استناد كرده باشد

۲۷- حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۲۸- دلایلی كه برای اثبات ایقاعات اقامه می‌شود تابع قوانین چه زمانی است؟
۱ ) زمان اقامه دعوا 
۲ ) زمان انشاء ایقاع 
۳ ) زمان رسیدگی به دعوا 
۴ ) تشخیص قوانین حاكم بر دعوا بر عهده دادگاه است.

۲۹- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول:
۱ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقه‌ای املاك در هر منطقه خواهد بود.
۲ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین می‌كند
۳ ) از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقه‌ای محاسبه شود.
۴ ) از نظر هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین كرده است.

۳۰- در كدام‌یك از صورت‌های زیر، شخص می‌تواند به عنوان ثالث به حكم اعتراض كند؟
۱ ) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رای صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد.
۲ ) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رای صادره در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز تقدیم نكرده باشد.
۳ ) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رای صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
۴ ) در صورتی كه در دادرسی منتهی به رای صادره خود یا نماینده‌اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد

۳۱- در مرحله تجدیدنظر كدام‌یك از موارد زیر ادعای جدید محسوب می‌شود؟
۱ ) طرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی 
۲ ) تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمی
۳ ) مطالبه ضرر و زیانی كه در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است.
۴ ) مطالبه اجاره‌بهای ملك كه در جریان رسیدگی، موعد آن رسیده و پرداخت نشده است.

۳۲- چنانچه شعبه دیوان عالی كشور قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید:
۱ ) پرونده به شعبه بدوی صادركننده قرار ارجاع می‌گردد
۲ ) شعبه دیوان راساً مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌نماید.
۳ ) پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. 
۴ ) پرونده به شعبه تجدیدنظر تاییدكننده قرار ارجاع می‌گردد.

۳۳- اگر كسی كه باید سوگند یاد كند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد كرد؟
۱ ) دادگاه باید به او مهلت دهد.
۲ ) دادگاه نمی‌تواند به او مهلت دهد.
۳ ) دادگاه مطلقاً می‌تواند به او مهلت دهد.
۴ ) دادگاه می‌تواند به او مهلت دهد، به میزانی كه موجب ضرر طرف مقابل نگردد . 
۳۴- كدام‌یك از عبارات زیر صحیح است؟
۱ ) پس از انكار یا تردید نسبت به سند، ادعای جعلیت مسموع نیست.
۲ ) پس از ادعای جعلیت سند، انكار یا تردید نسبت به آن سند، مسموع نیست 
۳ ) در صورت انكار یا تردید نسبت به یك سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن، ادعای اخیر مسموع نخواهد بود.
۴ ) بعد از ادعای جعلیت سند، در صورتی كه نسبت به آن سند، انكار یا تردید شود فقط به ادعای اخیر رسیدگی می‌شود.

۳۵- حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۶- كدام‌یك از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار، (از پرداخت محكوم‌به و هزینه دادرسی) صحیح نیست؟
۱ ) دعوای اعسار یك دعوای غیرمالی است.
۲ ) امكان استفاده از حكم اعسار متوفی برای وراث وی وجود ندارد.
۳ ) معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به طور مجزا تحصیل شود ۴ ) امكان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به قبل از حبس محكوم‌علیه منع قانونی ندارد.

۳۷- كدام بیان در مورد دستور موقت صحیح است؟
۱ ) در صورتی كه طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۲ ) در صورتی كه طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۳ ) در صورتی كه طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می‌نماید
۴ ) در صورتی كه درخواست‌كننده دستور موقت ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای ماهوی طرح ننماید، دادگاه راساً از دستور موقت رفع اثر می‌نماید
.
۳۸- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی:
۱ ) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور را دادگاه لازم بداند قرار رد دعوای بدوی صادر می‌گردد.
۲ ) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور را دادگاه لازم بداند قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد.
۳ ) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی می‌گردد.
۴ ) در صورتی كه اجرای قرارهای مذكور به درخواست تجدیدنظرخواه باشد قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد.

۳۹- كدام‌یك از عبارات زیر صحیح نیست؟
۱ ) فوت محكوم‌علیه در جریان اجرای حكم موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود.
۲ ) درخواست تحریر تركه می‌تواند از موجبات تعلیق عملیات اجرایی در طول مدت تحریر تركه باشد.
۳ ) درخواست رفع اختلاف نسبت به مفاد حكم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از موجبات صدور قرار تاخیر اجرای حكم توسط دادگاه باشد

۴ ) دادخواست شخص ثالثی كه اموال محكوم‌علیه نزد او توقیف شده است مبنی بر تلف مال بدون تعدی و تفریط او، می‌تواند از موجبات صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باشد.

۴۰- اگر خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه بیّنه نماید، دادگاه با چه تكلیفی مواجه است؟

۱ ) دادگاه باید مطابق بیّنه حكم صادر نماید.
۲ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، حكم صادر نماید.
;۳ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر میّت نباشد، حكم صادر نماید 
۴ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر محجور نباشد، حكم صادر نماید.
....................................................................................................

• حقوق تجارت

۴۱ – كدام یك از عبارات ذیل صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب می‌شود.
۲ ) معاملات غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شوند ولو آنكه بین تجار انجام شود.
۳ ) خرید اراضی و تفكیك آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاری محسوب می‌شود
۴ ) احداث ساختمان، به منظور فروش یا اجاره توسط شركت‌های با مسئولیت محدود، عمل تجاری است.

۴۲ – محموله‌ای جهت حمل از گمرك بوشهر به قصد ارسال به تهران به بنگاه باربری (الف) تحویل داده شده كه در مسیر تلف گردیده است. بنا به فرض فوق كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) بنگاه باربری ضامن تلف كالا است حتی اگر تلف ناشی از حوادث قهریه باشد.
۲ ) بنگاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصیر خود در تلف كالا، از مسئولیت مبری است.
۳ ) بنگاه باربری با اثبات اینكه تلف كالا ناشی از قصور ارسال كننده بوده از مسئولیت مبری است
۴ ) چنانچه ثابت شود تلف كالا ناشی از تقصیر راننده حامل كالا بوده، صرفاً وی مسئول جبران خسارت است.

۴۳ – انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی توسط شركت‌های سهامی عام، منوط به صدور مجوز توسط ............. می‌باشد.
۱ ) فقط اداره ثبت شركت‌ها. 
۲ ) فقط سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳ ) سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت‌ها
۴ ) اداره ثبت شركت‌ها (در مورد شركت‌های پذیرفته نشده در بورس).

۴۴ – شركت با مسئولیت محدود (الف) ثبت شده به شماره ۱۵۱۹ متعهد به پرداخت یك فقره سفته در حق (ب) می‌باشد. در صورتی كه دارایی شركت كفاف پرداخت سفته را ندهد، كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) شركاء شركت به نسبت سهم الشركه خود مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند.
۲ ) شركاء شركت به میزان آورده خود باید وجه سفته را پرداخت نمایند.
۳ ) مدیران شركت بطور تضامنی با شركت مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند.
۴ ) شركاء شركت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پرداخت وجه سفته نخواهند داشت.

۴۵ – در ضمانت تجارتی:
۱ ) مضمون‌له باید بدواً به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع كند.
۲ ) مضمون‌له حتی در صورت فقدان توافق می‌تواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع نماید.
۳ ) مضمون‌له در صورت وجود توافق می‌تواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع كند.
۴ ) مضمون‌له صرفاً با رجوع به ضامن یا مضمون‌عنه و عدم وصول طلب خود می‌تواند برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید.

۴۶ – در خصوص مبلغ برات كدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم، مبلغ كمتر ملاك است.
۲ ) عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری است.
۳ ) عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست.
۴ ) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذكر شده به حروف ملاك است.

۴۷ – كدام یك از موارد ذیل در خصوص استحقاق دلال به دریافت حق‌الزحمه صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) دلال در صورتی كه معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق دریافت حق‌الزحمه است.
۲ ) هرگاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد دلال صرفاً پس از حصول شرط مستحق دریافت حق‌الزحمه است.
۳ ) در صورتی كه معامله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود حق مطالبه حق‌الزحمه از دلال سلب نمی‌شود.
۴ ) حق‌الزحمه دلال به نسبت مساوی به عهده طرفین معامله است مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد.

۴۸ – یك فقره چك با ظهرنویسی به عنوان وكالت در اختیار تاجر قرار گرفته است. در صورت ورشكستگی تاجر، كدام مورد صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) در صورت وصول وجه چك توسط تاجر، صاحب سند برای دریافت وجه آن باید در ردیف غرماء قرار گیرد.
۲ ) در صورت اثبات اینكه ظهرنویسی به عنوان وكالت بوده است، ظهرنویس حق مراجعه به مدیر تصفیه را خواهد داشت.
۳ ) در صورت عدم وصول وجه چك و بقاء آن در ید تاجر، صاحب چك می‌تواند لاشه چك را از مدیر تصفیه مسترد نماید.
۴ ) در صورت وصول وجه چك توسط تاجر، صاحب چك در ردیف غرماء قرار نمی‌گیرد و می‌تواند كل مبلغ چك را از مدیر تصفیه وصول نماید.

۴۹ – كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) در مورد شركت‌های منحله، دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه شركت اقامه گردد.
۲ ) در مورد شركت‌های ورشكسته، دعوی باید به طرفیت شركت ورشكسته اقامه گردد.
۳ ) در مورد شركت‌های ورشكسته و منحله دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد.
۴ ) در مورد شركت‌های ورشكسته دعوی به طرفیت مدیر تصفیه و در مورد شركت‌های منحله، دعوی به طرفیت شركت منحله باید اقامه گردد.

۵۰ – در شركتهای سهامی:
۱ ) مدیران مطلقاً حق انجام معامله شخصی با شركت تحت مدیریت خود را ندارند.
۲ ) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی حق انجام معامله یا شركت تحت مدیریت خود را دارند.
۳ ) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح شركت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با شركت تحت مدیریت خود را دارند.
۴ ) هیچكدام 
۵۱ – صدور برات سازشی از اموری است كه:
۱ ) دادگاه می‌تواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید. 
۲ ) دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.
۳ ) دادگاه می‌تواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید. 
۴ ) دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.

۵۲ – چنانچه زیان‌های وارده در شركت سهامی موجب از بین رفتن ۶۰% سرمایه شود:
; ۱) مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشكیل شود و شركت را منحل كند یا سرمایه را به میزان موجود كاهش دهد.
۲ ) هیات مدیره باید با كسب مجوز از مجمع عمومی عادی نسبت به ترمیم سرمایه تا میزان مقرر قانونی اقدام نماید.
۳ ) سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف ۶۰ روز سرمایه از دست رفته را تا حد سرمایه ثبت شده نقداً به شركت پرداخت نمایند.
۴ ) مجمع عمومی فوق‌العاده باید بلافاصله جهت تكمیل و ترمیم سرمایه از بین رفته افزایش سرمایه را تا حد سرمایه ثبت شده تصویب نماید.

۵۳ – كدام یك از موارد ذیل، طلبكار با حق الویت محسوب می‌شوند؟
۱ ) بانك‌ها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخیر تادیه ایام بعد از توقف
۲ ) وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشكسته
۳ ) بستانكارانی كه بعد از تاریخ توقف، اموال تاجر را توقیف نموده‌اند.
۴) هیچكدام 
۵۴ – كدام یك از عبارات ذیل صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) ضامن صرفاً با مضمون‌عنه خود مسئولیت تضامنی دارد.
۲ ) ضمانت ضامن برات مفقود شده، در صورت عدم تعیین مدت ضمان، سه سال است.
۳ ) در صورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویس، ضامن ظهرنویس مذكور بری‌الذمه می‌گردد.
۴ ) دارنده سند تجاری موظف است ظرف یكسال از تاریخ اعتراض مبادرت به طرح دعوی به طرفیت ضامن نماید.

۵۵ – در صورت مرور زمان تجاری، كدام یك از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) دارنده حق مطالبه وجه آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت.
۲ ) دارنده صرفاً حق مراجعه به صادركننده سند تجاری را خواهد داشت.
;۳ ) دارنده حق مراجعه به كسانی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده‌اند را خواهد داشت.
۴ ) دارنده حق مطالبه وجه آن را از تمام مسئولین سند، به عنوان یك سند معرف دین خواهد داشت.

۵۶ - در مورد قرارداد ارفاقی كدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه بطلان آن مطلقاً قابل قبول نیست.
۲ ) معاملات تاجر ورشكسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تحت شرایطی قابل ابطال است.
۳ ) حكم ورشكستگی تاجر ورشكسته‌ای كه قرارداد ارفاقی را منعقد كرده تحت شرایطی قابل صدور است.
۴ ) در صورت عدم اجرای قرارداد ارفاقی توسط تاجر، هر یك از طلبكاران كه قرارداد ارفاقی را منعقد نموده‌اند از دادگاه درخواست فسخ قرارداد ارفاقی را بنمایند.


۵۷ – كدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد.
۲ ) افشاء اختراع در ظرف مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا مانع ثبت خواهد بود.
۳ ) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام كار تجاری، به عنوان اختراع قابل ثبت نمی‌باشد.
۴ ) حقوق ناشی از اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورثه منتقل می‌شود.

۵۸ – كدام مورد ذیل صحیح است؟
۱ ) در شركتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت شركتها به عمل می‌آید.
۲ ) در شركتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام بدون دخالت اداره ثبت شركتها و توسط خود شركت صورت می‌گیرد.
۳ ) در مورد شركتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر شركت، در اداره ثبت شركتها ثبت و آگهی می‌شود.
۴ ) در شركتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، در اداره ثبت شركتها ثبت و آگهی می‌شود.

۵۹ – كدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) مدت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید در افزایش سرمایه شركتهای سهامی كمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.
۲ ) در شركتهای سهامی عام حداكثر یك دهم و در شركتهای سهامی خاص حداكثر یك دوم سود خالص به عنوان پاداش مدیران منظور می‌شود.
۳ ) فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن در شركتهای سهامی حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
۴ ) هیات مدیره شركت سهامی مكلف است هر سال یك بیستم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی كه اندوخته قانونی به یك دهم سرمایه شركت بالغ گردد.

۶۰ – كدام بیان صحیح می‌باشد؟
۱ ) اداره تصفیه می‌تواند به حساب تاجر از بانكها و موسسات اعتباری وام اخذ نماید.
۲ ) اداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانكها و موسسات اعتباری را ندارد.
۳ ) اداره تصفیه فقط می‌تواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكها و موسسات اعتباری اخذ نماید.
۴ ) اداره تصفیه بعد از صدور حكم ورشكستگی فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه بدهیهای تاجر را دارد.
.................................................................................

• اصول استنباط

۶۱ – عبارت «دائم» برای «نكاح» در ماده ۱۰۶۹ ق.م كه می‌گوید: «..... در نكاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است.....» مصداق كدام اصطلاح می‌باشد؟
۱ ) مطلق 
۲ ) مقید (به فتح یاء) 
۳ ) مقید (به كسر یاء) 
۴ ) خاص

۶۲ – طبق ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض «قرار»، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می‌دهد اما اگر «قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث» كه توام با حكم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجدیدنظرخواهی شده – در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، مطابق ذیل ماده ۱۴۰ همان قانون، رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی به عمل می‌آید كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید. وضعیت یاد شده، مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟
۱ ) ناسخ 
۲) مخصص متصل 
۳ ) مخصص منفصل لفظی 
۴ ) مخصص منفصل عقلی

۶۳ – اگر چه حاكم شرع، بدواً حق اجبار كسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاكم، دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م، زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاكم و جواز مذكور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟
۱ ) حكم واقعی ثانوی – حكم ظاهری 
۲ ) حكم واقعی اولی – حكم ظاهری
۳ ) حكم واقعی اولی – حكم واقعی ثانوی 
۴ ) حكم واقعی ثانوی – حكم واقعی اولی

۶۴ – ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م كه می‌گوید: «در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» مصداق كدام مورد است؟
۱ ) اصل استصحاب 
۲ ) ابقاء ماكان
۳ ) لاتنقض الیقین بالشّك بل انقضه بیقین آخر 
۴ ) هر سه مورد 
۶۵ – ماده ۱۰۷۹ ق.م كه می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد» مصداق كدام مورد است؟
۱ ) قطع 
۲ ) شك 
۳ ) علم تفصیلی 
۴ ) علم اجمالی 
۶۶ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۶۷ – در ماده ۳۵۹ ق.م كه می‌گوید: «هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.» كدام اصل اجرا شده است؟
۱ ) اصل عدم 
۲ ) استصحاب عدمی 
۳ ) استصحاب وجودی 
۴ ) هر سه مورد 
۶۸ – از آنجا كه مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلاء دادگستری، ادای سوگند بعد از حاضر شدن پروانه وكالت یعنی پس از اتمام دوره كارآموزی وكالت انجام می‌شود، مجازات مربوط به «تخلف از قسم»؛ موضوع بند ۳ ماده ۸۱ آن آیین‌نامه شامل حال كسی كه مشغول گذراندن دوره كارآموزی است نمی‌گردد. این وضعیت مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟
۱) خروج تخصصی 
۲ ) خروج تخصیصی 
۳ ) حكومت 
۴ ) موارد ۱ و ۳

۶۹ – ماده ۱۰۴۳ ق.م كه می‌گوید: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...» مصداق كدام مورد است؟
۱ ) عام افرادی 
۲ ) عام استغراقی 
۳ ) عام بدلی 
۴ ) عام مجموعی

۷۰ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۷۱ – ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م كه مقرر داشته: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۳۱ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.» .....
۱ ) متضمن نسخ شخصی است. 
۲ ) متضمن نسخ نوعی است.
۳ ) متضمن نسخ غیرصریح است. 
۴ ) متضمن نسخ صریح، شخصی و نوعی، هر سه است.

۷۲ – بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م كه اقامتگاه مدعی‌علیه را با قول مدعی احراز می‌كند مصداق كدام مورد است؟
۱ ) دلیل به معنای اخص 
۲ ) اصل 
۳ ) اماره 
۴ ) موارد ۱ و ۳

۷۳ – برابر ماده ۶۵۰ ق.م: «مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل كرده باشد.....» رد مثل مال مقروضه، چه نوع واجبی است؟
۱ ) مشروط 
۲ ) مطلق 
۳ ) كفایی 
۴ ) تبعی

۷۴ – ماده ۷۷۸ ق.م كه مقرر داشته: «اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» مصداق كدام مورد است؟
۱) مجمل 
۲ ) مبیّن (به فتح یاء) 
۳ ) محكم 
۴ ) مبیّن (به كسر یاء)

۷۵ – طبق ماده ۸۶۱ ق.م كه می‌گوید: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و ماده ۹۴۰ ق.م كه می‌گوید: «زوجین كه زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می‌برند.» نكاح موجب ارث است. از این دو ماده استنباط می‌شود كه نكاح نسبت به ارث، چه نوع مقدمه‌ای است؟
۱ ) سبب 
۲ ) شرطی 
۳ ) نفوذ 
۴ ) وجود

۷۶ – ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی كه مقرر داشته: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مصداق چه نوع واجبی است؟
۱ ) تعیینی 
۲ ) تخییری 
۳ ) كفایی 
۴ ) عینی

۷۷ – ماده ۷۹۵ ق.م می‌گوید: «هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك می‌كند...» در میان احتمالات راجع به معنای این عبارت، معنایی كه زودتر به ذهن می‌آید این است كه تعریف ناظر به تملیك رایگان عین، دین و منفعت است و شامل انتقال رایگان حقوق (مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر) كه مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالكیت می‌باشد نمی‌شود. دلالت ماده بر این معنا مصداق كدام مورد است؟
۱ ) نص 
۲ ) ظاهر 
۳ ) ماوّل 
۴ ) متشابه

۷۸ – اصل ۲۵ قانون اساسی كه مقرر داشته: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.» بیانگر چه نوع مفهومی است؟
۱ ) حصر 
۲ ) قیاس مساوات 
۳ ) شرط 
۴ ) قیاس اولویت

۷۹ – در ماده ۸۷۶ ق.م چنین آمده است:«با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی‌شود.» - وقتی در حیات حین ولادت طفل شبهه باشد، چه شبهه‌ای بوجود آمده است؟
۱ ) حكمیه 
۲ ) موضوعیه 
۳ ) مصداقیه تحریمیه 
۴ ) مفهومیه تحریمیه

۸۰ – عام در ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هر یك از زن و مرد می‌تواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.»، عام.......... است.
۱ ) مجموعی 
۲ ) بدلی 
۳ ) استغراقی 
۴ ) بدلی و افرادی
...........................................................................................

• حقوق جزا 

۸۱- در حقوق كیفری ایران،جهل حكمی: 
۱ ) رافع مسئولیت كیفری است. 
۲ ) رافع مسئولیت كیفری نیست.
۳ ) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری است
۴ ) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری نیست.

۸۲- شخصی مرتكب چندین فقره سرقت و دو فقره خیانت در امانت شده است. مجازات وی: 
۱ )قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد. 
۲ ) قابل تخفیف یا تبدیل نمی‌باشد.
۳ ) قابل تخفیف است ولی قابل تبدیل نیست. 
۴ ) به كمتر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست.

۸۳- در حالت تعدد مادی جرایم مشابه:
۱ ) قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
۲ ) جمع حداكثر مجازات‌ها اعمال می‌شود.
۳) مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات اعمال می‌شود.
۴ ) مجازات واحد با وصف تكلیف دادگاه در تعیین حداكثر مجازات اعمال می‌شود.

۸۴- در نظام كیفری ایران، اگر یك ایرانی، در خارج از ایران مورد كلاهبرداری قرار گیرد:
۱ ) دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند.
۲) دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی نیستند.
۳ ) در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی‌اند.
۴ ) اگر در كشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی‌اند.

۸۵- آیا مقنن می‌تواند با تصویب قانونی، جرم تعزیری یا بازدارنده را وضع كرده و در آن قانون تصریح به عطف بماسبق شدن آن نماید؟
۱ ) بستگی به نظر دادگاه صادر كننده حكم دارد.
۲ ) خیر، چنین مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است.
۳ ) آری، اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور باشد.
۴ ) آری، یكی از استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی، تصریح مقنن است.

۸۶- اگر پزشكی به عمل جراحی مشروع با رضایت شخص و تحصیل اذن و برائت از او و یا اولیاء و سرپرستان وی اقدام كند، در صورت وقوع حادثه:
۱ ) ضامن است. 
۲ ) ضامن نیست. 
۳) در صورت تقصیر ضامن است.
۴ ) فاقد مسئولیت كیفری است.

۸۷- محكومیت به مجازات شلاق در جرایم تعزیری:
۱ ) موجب هیچ‌گونه محرومیتی از حقوق اجتماعی نمی‌شود.
۲ ) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت یك سال پس از اجرای حكم است.
۳ ) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال پس از اجرای حكم است.
۴ ) در صورت داشتن یك فقره سابقه محكومیت به مجازات شلاق حدی موجب محرومیت دو سال است.

۸۸- «الف» با تجاوز به عنف مرتكب ازاله بكارت و مرگ دختر هفت ساله‌ای می‌گردد، مجازات وی كدام است؟
۱ ) به مجازات جرمی كه اشد است محكوم می‌گردد.
۲ ) صرفاً به مجازات جرم اول محكوم می‌گردد.
۳ ) برای هریك از دو جرم، مجازات جداگانه تعیین می‌گردد.
۴ ) چون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده فقط مجازات جرم دوم تعیین می‌گردد.

۸۹- شخصی، دیگری را تحریك به ارتكاب جرمی می‌كند، اما فرد اخیر جرم مورد نظر را انجام نمی‌دهد، تحریك‌كننده:
۱ ) به عنوان معاون قابل مجازات است. 
۲ ) در هیچ حالتی قابل مجازات نیست.
۳ ) به عنوان شروع به معاونت در جرم قابل مجازات است. 
۴ ) قابل مجازات نیست، مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد.

۹۰- مبنای عامل موجهه به شمار آمدن دفاع مشروع چیست؟
۱ ) زائل شدن ركن قانونی جرم 
۲ ) مخدوش شدن ركن روانی جرم
۳ ) ضرورت حفظ نظم عمومی 
۴ ) وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

۹۱- جرم پول‌شویی از حیث ركن مادی در حقوق كیفری ایران:
۱ ) جرمی مركب و مقید است. 
۲) جرمی ساده و مطلق است.
۳ ) جرمی مركب و مطلق است. 
۴ ) جرمی به عادت و مقید است.

۹۲- شخصی به كرات از طریق دستكاری و مداخله در نحوه كار دستگاه‌های تلفن كارتی مبادرت به تماس تلفنی كرده است، بدون اینكه وجهی از كارت او كم شود. عمل نامبرده:
۱ ) جعل است. 
۲ ) سرقت است. 
۳ ) كلاهبرداری است. 
۴ ) كلاهبرداری رایانه‌ای است.

۹۳- «الف»، مشابه چندین عدد لوح تاریخی زمان شاه عباس صفوی را ساخته و آن‌ها را به قصد فروش به عنوان اصل نزد خود نگه می‌دارد، عمل نامبرده:
۱ ) جرم جعل است. 
۲ ) فاقد عنوان مجرمانه است.
۳ ) شروع به جرم كلاهبرداری است. 
۴ ) جرم ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی است.

۹۴- «الف»، برای گرفتن انتقام از خانواده «ب»، به روستای «ب» رفته و با شلیك رگبار به منزل وی موجب ایجاد رعب و وحشت بین اهالی روستا می‌شود. اقدام وی:
۱ ) محاربه است. 
۲ ) افساد فی‌الارض است.
۳ ) شروع به جرم محاربه است. 
۴ ) دارای مجازات تعزیری است.

۹۵- اگر ولی دم بدون اذن ولی امر محكوم به قصاص را بكشد:
۱ ) فاقد عنوان مجرمانه است
۲ ) مرتكب قتل موجب قصاص شده است.
۳ ) مرتكب قتل در حكم شبه عمد گردیده است. 
۴ ) عاقله وی محكوم به پرداخت دیه می‌شود.

۹۶- فردی در ایران به نفع دولت پاكستان و به ضرر دولت افغانستان مرتكب یكی از جرایم جاسوسی می‌شود، عمل وی:
۱ ) به شرط معامله متقابل جرم است. 
۲ ) در صورتی كه تبعه ایران باشد، جرم است.
۳ ) در صورتی كه به امنیت ملی ایران صدمه وارد كند، جرم است
۴ ) در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است.

۹۷- كارمند دولت، بدون اینكه از وجوه دولتی در اختیار منتفع شده باشد، به علت اهمال، موجب تضییع اموال دولتی گردیده است. عمل وی:
۱ ) فاقد عنوان مجرمانه است. 
۲ ) در حكم خیانت در امانت است.
۳ ) در حكم تخریب است. 
۴ ) در حكم جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

۹۸- كسی كه موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه را فراهم می‌كند و خود ذینفع در ارتشاء نیست، عمل او:
۱ ) در حكم رشاء است
۲ ) معاونت در ارتشاء است.
۳ ) معاونت در رشاء است. 
۴ ) فاقد عنوان مجرمانه است.

۹۹- عكسبرداری از اوراق هویت شخصی، مانند گواهینامه رانندگی، در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد كه نشان دهد مدارك مزبور رونوشت یا عكس است، در غیر اینصورت:
۱ ) فاقد وصف جزایی است. 
۲ ) در حكم جعل است.
۳ ) تصدیق خلاف واقع است. 
۴ ) عمل مزبور جرم فریب مامورین دولتی است.

۱۰۰- شخصی ملك خود را با سند عادی به دیگری منتقل می‌كند. سپس همان ملك را با تفویض وكالت به ثالث می‌فروشد. شخص ثالث به استناد وكالت مذكور، ملك را به صورت رسمی به خود منتقل می‌كند. اقدام وی:
۱ ) كلاهبرداری است. 
۲ ) انتقال مال غیر است.
۳ ) معامله معارض است. 
۴ ) فاقد وصف جزایی است. 
..............................................................................
• آیین دادرسی كیفری

۱۰۱ - دادگاه عمومی كیفری متهمی را به حبس تعزیری و پرداخت هزینه دادرسی محكوم می‌نماید، در زمان اجرای حكم، محكوم‌علیه فوت می‌نماید، هزینه دادرسی:
۱ ) از شخص ورثه مطالبه می‌شود. 
۲) از بیت‌المال دریافت می‌گردد.
۳ ) از ما ترك محكوم‌علیه وصول می‌شود
۴ ) به علت فوت محكوم‌علیه منتفی است.

۱۰۲ - شخصی در شهر بابك به اتهام قاچاق كالا و ارز دستگیر می‌شود، در شهر بابك دادگاه انقلاب اسلامی تشكیل نگردیده است، دادگاه صالح برای رسیدگی:
۱ ) دادگاه عمومی كیفری كرمان است.
۲ ) دادگاه عمومی كیفری شهر بابك است.
۳ ) دادگاه كیفری استان كرمان است.
۴ ) دادگاه انقلاب اسلامی كرمان (نزدیكترین دادگاه انقلاب محل وقوع جرم) است.

۱۰۳ - بازپرس قرار تامین كیفری وثیقه صادر می‌كند كه به لحاظ عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم می‌شود، دادستان به این قرار اعتراض و با نظر بازپرس مخالفت می‌كند، در این صورت:
۱ ) حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.
۲ ) بازپرس مكلف به تبعیت از نظر دادستان می‌باشد.
۳ ) از موارد اختلاف بوده و حل اختلاف با دادگاه عمومی كیفری است.
۴ ) از موارد اختلافی نیست و بازپرس مكلف به تبعیت از نظر دادستان نمی‌باشد 
۱۰۴ - شخصی در تهران مرتكب رباخواری گردیده است، مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه، كدام یك از مراجع ذیل است؟
۱ ) دادگاه عمومی كیفری تهران 
۲ ) دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۳ ) سازمان تعزیرات حكومتی تهران 
۴ ) دادگاه كیفری استان تهران

۱۰۵ – قرار منع تعقیب متهمی از سوی دادسرا صادر گردیده، شاكی به قرار صادره اعتراض و دادگاه عمومی كیفری پس از رسیدگی، قرار منع تعقیب را تایید كرده است. رای دادگاه عمومی كیفری:
۱ ) قابل تجدیدنظرخواهی نیست
۲ ) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه كیفری استان است.
۳ ) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 
۴ ) با موافقت دادستان كل كشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

۱۰۶ – راننده اتوبوسی كه از شیراز عازم تهران بوده، دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه خود را عمداً تغییر داده است تا دستگاه سرعتی كمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، مجازات بزه مذكور حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جزای نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال یا هر دو مجازات است. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم:
۱)شورای حل اختلاف تهران است
۲ ) اداره راهنمایی و رانندگی تهران است.
۳ ) دادسرا و دادگاه عمومی كیفری تهران است. 
۴ ) دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی تهران است.

۱۰۷ – آقای «الف» به اتهام كلاهبرداری به تحمل حبس تعزیری محكوم گردیده است، پس از قطعیت حكم، شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده است. (حكم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید گردیده است) در این صورت محكوم‌علیه می‌تواند با ارائه رضایت‌نامه:
۱ ) از دادگاه بدوی صدور حكم برائت خود را تقاضا كند.
۲) از دادگاه صادر كننده رای قطعی برائت خود را تقاضا كند.
۳ ) از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تخفیف مجازات را تقاضا كند.
۴ ) در جرم كلاهبرداری باتوجه به نص صریح قانون گذشت شاكی پس از قطعیت حكم تاثیری در تخفیف مجازات حبس ندارد.

۱۰۸ - در پرونده كیفری محكوم‌علیه پس از صدور حكم دادگاه بدوی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده است، در این صورت با درخواست محكوم‌علیه:
۱ ) در كلیه جرایم موجب تخفیف مجازات می‌باشد.
۲ ) در برخی از جرایم دادگاه مجازات مندرج در حكم را تخفیف می‌دهد.
۳ ) چون تجدیدنظرخواهی از قواعد آمره بوده، اساساً قابل اسقاط نمی‌باشد.
۴ ) در تعدادی از جرایم و با گذشت شاكی از موجبات تخفیف مجازات می‌باشد.

۱۰۹ – آقای «الف» به علت ارتكاب جرمی به تحمل حبس تعزیری و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده و متعاقب این محكومیت تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم:
۱ ) هزینه دادرسی را باید بپردازد. 
۲) از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
۳ ) می‌تواند تقاضای تقسیط هزینه دادرسی را از دادگاه بنماید. 
۴ ) مطابق قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می‌شود.

۱۱۰ – دادگاه رسیدگی كننده به جرایم اطفال، پس از صدور حكم:
۱ ) می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یكبار تجدیدنظر نماید.
۲ ) با توجه به قاعده فراغ دادرس حق تغییر تصمیم قبلی خود را ندارد.
۳ ) فقط در صورت تجدیدنظرخواهی دادستان یكبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.
۴ ) فقط در صورت تجدیدنظرخواهی ولی یا سرپرست طفل یكبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.

۱۱۱ – آقای «الف» كه ایرانی است در فرانسه مرتكب قتل عمد مسلمانی شده است، اولیاء دم مقتول كه اهل و ساكن شیراز هستند در آنجا شكایت خود را مطرح می‌نمایند، متهم پس از مراجعت به ایران در آبادان دستگیر می‌شود، در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم وی:
۱ ) دادگاه عمومی كیفری آبادان است. 
۲ ) دادگاه كیفری استان تهران است.
۳ ) دادگاه كیفری استان فارس است. 
۴ ) دادگاه كیفری استان خوزستان است.

۱۱۲ – آقای «الف» كه فردی نظامی است مرتكب بزه فرار از خدمت شده است، دادگاه نظامی در حال رسیدگی است كه بزه كلاهبرداری نامبرده نیز كشف می‌گردد، دادگاه نظامی به جرم اخیر نیز رسیدگی می‌نماید. وكیل متهم به صلاحیت دادگاه نظامی در رسیدگی به جرم كلاهبرداری اعتراض دارد، اعتراض وكیل:
۱ ) وارد نیست و دادگاه نظامی می‌تواند به هر دو جرم رسیدگی نماید.
۲ ) وارد است و دادگاه نظامی حق رسیدگی به جرایم عمومی را ندارد.
۳ ) وارد نیست چرا كه اصولاً تشخیص صلاحیت با خود دادگاه می‌باشد.
۴ ) وارد است و هر دو جرم باید در دادگاه عمومی كه جرم مهمتر در صلاحیت او می‌باشد رسیدگی شود.

۱۱۳ – رسیدگی به جرم وارد كردن و نگهداری مشروبات الكلی در صلاحیت كدام مرجع است؟
۱ ) دادگاه انقلاب اسلامی
۲ ) دادگاه عمومی كیفری 
۳ ) اتهام وارد كردن مشروبات الكلی در صلاحیت دادگاه انقلاب و حمل آن در دادگاه عمومی كیفری است.
۴ ) اتهام وارد كردن مشروبات الكلی در صلاحیت تعزیرات حكومتی یا گمرك حسب مورد و نگهداری در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری عمومی است.

۱۱۴ – آقای «الف» كه فردی نظامی است با ارتكاب جرم خاص نظامی باعث ورود خسارت به اموال متعلق به نیروهای مسلح شده است، در خصوص ایراد خسارت مذكور كدام مورد صحیح است؟
۱ ) دادگاه نظامی بدون نیاز به تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی می‌باشد.
۲ ) دادگاه نظامی فقط با تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی می‌باشد.
۳ ) دادگاه نظامی در هیچ شرایطی صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
۴ ) دادگاه صالح اصولاً دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

۱۱۵ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۱۱۶ – كدام یك از موارد ذیل جزء موارد اعاده دادرسی در امر كیفری می‌باشد؟
۱ ) نسخ مجازات قانونی 
۲ ) در صورتی كه حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمایند.
۳ ) رسیدگی دادگاه كیفری بدون توجه به اعتبار امر مختومه 
۴) جعلی بودن اسناد كه مبنای حكم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

۱۱۷ – بازپرس در خصوص قتل عمد برای متهم قرار منع تعقیب صادر نموده و این قرار مورد مخالفت دادستان قرار گرفته است، مرجع حل اختلاف:
۱ ) دادگاه عمومی كیفری است 
۲ ) دادگاه كیفری استان می‌باشد.
۳ ) بازپرس مكلف به تبعیت از نظر دادستان می‌باشد. 
۴ ) با توجه به اهمیت بزه حل اختلاف با دیوانعالی كشور است.

۱۱۸ – چنانچه دادگاه قرار اناطه صادر نماید و ذینفع در موعد قانونی گواهی طرح دعوی در مرجع صالح را به دادگاه صادركننده قرار اناطه ارائه نكند:
۱ ) دادگاه پرونده را بایگانی می‌كند. 
۲ ) دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
۳ ) دادگاه قرار ترك تعقیب صادر می‌نماید. 
۴ ) قرینه‌ای خواهد بود بر بی‌گناهی متهم و حكم برائت صادر خواهد شد.

۱۱۹ – در صورت حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی در امر صلاحیت، كدام عبارت صحیح است؟
۱ ) مرجع غیرقضایی مكلف به تبعیت از تصمیم مرجع قضایی است.
۲ ) پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
۳ ) چنانچه مرجع غیرقضایی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیم‌گیری به دیوانعالی كشور ارسال می‌دارد.
۴) چنانچه مرجع قضایی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیم‌گیری به دیوانعالی كشور ارسال می‌دارد.

۱۲۰ – كدام یك از قرارهای ذیل قطعی و غیر قابل اعتراض است؟
۱ ) قرار اناطه
۲) قرار ترك محاكمه 
۳ ) قرار رد ایراد رد دادرس 
۴ ) قرار عدم خروج متهم از كشور


نظرات() 
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:42 ب.ظ

Seriously loads of helpful knowledge.
cialis 100 mg 30 tablet only best offers 100mg cialis cialis coupon 40 mg cialis what if i take cialis daily reviews look here cialis cheap canada 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis uk no prescription where do you buy cialis cialis generic
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
prices on cialis 10 mg cialis vs viagra achat cialis en itali cialis kamagra levitra wow look it cialis mexico cialis coupon safe dosage for cialis buy cialis achat cialis en suisse fast cialis online
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Amazing many of wonderful knowledge!
generic cialis with dapoxetine calis buy cialis online cheapest comprar cialis 10 espa241a acquistare cialis internet tadalafilo cialis generique buy cialis uk no prescription purchase once a day cialis costo in farmacia cialis
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Amazing write ups. Appreciate it.
american pharmacy cialis cialis pills in singapore low cost cialis 20mg cialis canada on line cialis kamagra levitra best generic drugs cialis cialis online tadalafil 20 mg ou trouver cialis sur le net 5 mg cialis coupon printable
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Fantastic write ups. Many thanks.
generic low dose cialis venta cialis en espaa we recommend cialis info cialis 5mg billiger cialis dose 30mg cialis generika cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg buy cialis preise schweiz cialis et insomni
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:45 ب.ظ

Amazing stuff, With thanks.
prescription doctor cialis we like it cialis soft gel cialis from canada achat cialis en europe only now cialis 20 mg achat cialis en europe cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico rx cialis para comprar cialis canada on line
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:58 ق.ظ

You definitely made the point!
recommended site cialis kanada cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato how to purchase cialis on line we choice free trial of cialis canada discount drugs cialis cialis e hiv get cheap cialis wow cialis 20 tadalafil 20 mg
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Position very well used.!
cialis wir preise cialis pills in singapore cialis great britain 5 mg cialis coupon printable cialis generique 5 mg cialis daily dose generic cialis australia org india cialis 100mg cost precios de cialis generico acquisto online cialis
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Whoa tons of excellent facts!
cialis australia org click here take cialis generic low dose cialis cialis pills in singapore american pharmacy cialis we recommend cheapest cialis price cialis best cialis free trial cialis for bph il cialis quanto costa
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 10:24 ب.ظ

Truly all kinds of excellent knowledge!
order generic cialis online only best offers 100mg cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis preise schweiz cialis e hiv cialis australia org cialis side effects buy cialis online legal cialis en 24 hora chinese cialis 50 mg
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Thanks. I appreciate this.
buy cheap cialis in uk cialis online tadalafil 5mg cialis coupons printable no prescription cialis cheap cialis professional yohimbe discount cialis cialis 20 mg cut in half cialis 100mg suppliers cialis dosage
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 09:52 ب.ظ

Thank you, Ample data!

low cost cialis 20mg where cheapest cialis we use it cialis online store prices on cialis 10 mg order generic cialis online safe dosage for cialis 200 cialis coupon if a woman takes a mans cialis legalidad de comprar cialis cialis great britain
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:56 ق.ظ

Amazing information. Thanks a lot!
cialis 50 mg soft tab does cialis cause gout 200 cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie import cialis cialis generika buy generic cialis enter site very cheap cialis deutschland cialis online cialis great britain
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:54 ب.ظ

You actually revealed that wonderfully!
cialis 100mg suppliers cialis billig cialis for daily use generic low dose cialis usa cialis online cialis 05 pastillas cialis y alcoho cialis canada cialis 5mg billiger female cialis no prescription
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:50 ب.ظ

Appreciate it! A lot of tips!

order a sample of cialis cialis coupons printable we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap click here cialis daily uk cialis super kamagra how does cialis work low dose cialis blood pressure we like it safe cheap cialis acquistare cialis internet
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:51 ق.ظ

Lovely content. Thanks!
canadian discount cialis tadalafil tablets cialis herbs generic cialis 20mg tablets generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg effectiveness tadalafil generic cialis professional from usa click here take cialis buying brand cialis online
buy cialis medication
دوشنبه 9 مهر 1397 05:03 ب.ظ

Awesome content. Regards.
legalidad de comprar cialis buy generic cialis cialis free trial cialis online holland compare prices cialis uk cialis italia gratis cialis daily reviews cialis for bph wow cialis 20 we recommend cialis best buy
canada online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:06 ب.ظ

Thanks! I appreciate this.
canadian online pharmacy best canadian pharmacy canadian drug pharmacy canada 24 are canadian online pharmacies safe buy viagrow drugstore online india canadian pharmaceuticals stocks safe canadian online pharmacies canadian medications list
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:46 ق.ظ

Factor nicely taken!.
how to purchase cialis on line cialis daily new zealand the best site cialis tablets cialis generic availability cialis for sale south africa achat cialis en europe we recommend cheapest cialis cialis super kamagra cialis uk cialis manufacturer coupon
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:30 ب.ظ

You've made the point!
cialis taglich cialis online cialis coupon buying cialis on internet dosagem ideal cialis generic cialis review uk viagra cialis levitra cialis prices in england cialis kamagra levitra cialis lowest price
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:28 ب.ظ

You actually stated that fantastically.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia cialis usa cost cialis 20mg preis cf brand cialis generic cialis great britain cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil online generico cialis mexico
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:43 ق.ظ

Wow a good deal of superb information!
viagra buy no prescription buy generic viagra online without prescription viagra price how to buy viagra online without prescription generic sildenafil citrate buy viagra with paypal viagra usa pharmacy buy viagra with paypal buy viagra without prescription uk viagra
babecolate.com/good-place-to-buy-generic-cialis.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:14 ق.ظ

Cheers. Quite a lot of info!

canadian drugs generic cialis buy original cialis cialis 5mg cialis great britain cialis 30 day trial coupon 200 cialis coupon cialis tablets for sale buy online cialis 5mg tadalafil 20 mg cialis 5 mg schweiz
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:21 ب.ظ

Wonderful posts. Thanks!
cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england get cheap cialis import cialis price cialis per pill cialis 20 mg dose size of cialis best generic drugs cialis cialis ahumada cialis purchasing
Tadalafil 20 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:35 ق.ظ

You reported this adequately!
pharmacy order online buying cheap viagra is it illegal to buy viagra buy brand viagra online without prescription buy sildenafil viagra buy legal viagra sildenafil sildenafil buy viagra online india uk cheap viagra buy pharmacy online
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:52 ق.ظ

Good information. Kudos!
generic cialis levitra cialis sale online tadalafilo click now cialis from canada order generic cialis online safe dosage for cialis cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis cialis tablets for sale weblink price cialis
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 06:05 ق.ظ

Kudos, Numerous tips!

cialis bula buying cialis in colombia cialis coupon cialis uk next day cialis 5 mg para diabeticos viagra or cialis recommended site cialis kanada cialis cost the best choice cialis woman cilas
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 07:05 ب.ظ
یک شخص لزوما به ایجاد پست های شدید من که ممکن است به شما کمک کند.
این اولین بار است که من صفحه وب خود را تا به امروز ملاقات کردم؟
من با تحقیقاتی که انجام دادید برای ایجاد این فوق العاده فوق العاده ارائه شده شگفت زده شدم.

فرایند شگفت انگیز!
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 09:38 ب.ظ
سلام به هر کس، مطالب موجود در این وب سایت واقعا برای دانش مردم قابل توجه است، خوب،
نگه داشتن همکاران خوب کار.
best medicare supplement plans
جمعه 12 آبان 1396 07:51 ب.ظ
بله! این بلاگ خیلی شبیه به وبلاگ قدیمی من است!

این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا همان طرح و طراحی را دارد.
انتخاب شگفت انگیز رنگ!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :